Eich Preifatrwydd

Mae Brodyr Douglas Cyf yn ymrwymedig I barchu eich data a phreifatrwydd ar-lein. Mae hyn yn cynnwys eich angen a’ch hawl I wybod beth rydym yn ei wneud gyda’r wybodaeth bersonal a rannwch gyda ni. Mae hefyd yn llywio  ein polisiau o ran rheioli’r data hwn, gan gynnwys sut mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu, ei phrosesu ac at ba ddibenion. Yn y polisi hwn, mae’r termau “ni” neu “ein” I gyd wedi’u bwriadu fel cyfeiriad at Frodyr Douglas yn Gyfyngedig.

Drwy mynychu ein gwefan rydych yn cydsynio i'r fford y caiff wybodaeth ei chasglu a'i defnyddio, fel y disgrifir o fewn y polisi preifatrwydd isod. Yn gyfnewid, rydym yn rhoi ymrwymiad y byddwn yn defnyddio'r  data bersonol a rowch yn unig mewn ffyrdd sy'n gydnaws â'r polisi preifatrwydd hwn.

Ein Gwefan

Bob tro y byddwch yn cysylltu â’n gwefan, mae eich cyfeiriad IP(protocol rhyngrwyd) yn mynd ir afael â chofrestrau ar ein gwenyddion. Nid yw eich cyfeiriad IP yn datgelu unrhyw wybodaeth ac eitho’r rhif a rhoddwyd I chi. Nid ydym yn defnyddio technoleg I gael data unrhyw berson yn erbyn eich gwybodaeth neu ewyllus rydd (e.e. cofnodi cyfeiriadau e-bost ymwelwyr yn awtomatig), Ac nid ydym yn ddefnyddio ychwaith at unrhyw ddiben arall heblaw ein helpu I fonitro traffig ar ein gwefan, neu (mewn achos o weithgarwch troseddol neu gamddefnyddio ein wybodaeth) I gydweithredu â gorfodaeth y gyfraith.

Cwcis

Rydym yn defnyddio nifer o wahanol gwcis ar ein gwefan. Mae pob un ohonynt ond yn cael ei defnyddio I wella’ch profiad ar ein gwefan. Os nad ydych yn gwybod beth yw cwcis neu sut I’w rheoli neu eu dileu, yna rydym yn argymell eich bod yn ymweld â gwefan cwcis am arweiniad manwl.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu polisi ‘caniatâd awgrymiedig’ sy’n golygu ein bod yn cymeryd yn ganiataol eich bod yn fodlon ar y defnydd hwn. Os nad ydych yn hapus, yna dylech naill ai beidio â defnyddio’r safle hwn, neu dylech ddileu’r cwcis ar ôl ymweld â’r safle, neu dylech bori’r safle gan ddefnyddio gosodiad defnydd dienw eich porwr (a elwir yn incognito yn Chrome, yn Breifat ar Gyfer Internet Explorer, Pori Preifat yn Firefox a Safari).

Dadansoddau Google

Rydym yn defnyddio Google Analytics I gasglu gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr ar ein gwefan. Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am ba dudalennau rydych chi’n ymweld â nhw, pa mor hir ydych chi ar y safle, sut y cyrhaeddoch chi yma a beth rydych chi’n clicio arno. Mae’r data dadansoddol hwn yn cael ei gasglu drwy dag Javascript ar dudalennau ein safle ac nid yw’n cael ei glymu I wybodaeth bersonol adnabyddadwy. Felly, nid ydym yn casglu nac yn storio eich gwybodaeth bersonol (e.e eich enw neu’ch cyfeiriad) felly ni allwn ddefnyddio’r wybodaeth hon I ganfod pwy ydych chi. Gallwch cael rhagor o wybodaeth am safle Google ar breifatrwydd o ran ei wasanaeth dadansoddeg.

Cwcis Trydydd Parti

Mae’r rhain yn cwcis a osodir are eich peiriant gan wefannau allanol y mae eu gwasanaethau yn cael eu defnyddio ar y safle hwn. Cwcis o’r math hwn yw’r botymau rhannu ar draws y safle, sy’n caniatáu I ymwelwyr rannu cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol. Mae cwcis yn cael eu gosod ar hyn o bryd gan Twitter a Facebook, Er mwyn gweithredu’r botymau hyn, a’u cysylltu â’r rhwydweithiau cymdeithasol a’r safleoedd allanol pernasol, ceir sgriptiau o barthu y tu allan I’n gwefan. Dylech fod yn ymwybodol bod y saleoedd hyn yn debygol o fod yn casglu gwybodaeth am yr hyn rydych yn ei wneud o amgylch y rhyngrwyd, gan gynnwys ar y wefan hon.

Dylech wirio gwahanol bolisiau pob un o’r safleoedd hyn I weld sut yn union y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth a sut I gael gwybod sut I optio allan neu ddileu gwybodaeth o’r fath.

Dolenni I Safleoedd Trydydd Parti

Bydd ein gwefan I bryd I’w gilydd yn cynnwys dolenni I wefannau trydydd parti (er enghraifft, Facebook a Twitter). Os dilynwch y dolenni hyn, cofiwch nad ydym yn gyfrifol am y gwefannau trydydd parti hyn a fydd â’u polisiau preifatrwydd eu hunain.

Pa Ddata rydym yn ei gasglu a pham?

Mae Brodyr Douglas Cyf yn casglu data personol er mwyn gallu darparu gwasanaeth I’n cwsmeriaid. Ni yw “rheolwr” y data personol rydych yn ei roi in ni.

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy’n eich adnabod yn bersonol p’un ai’n uniongyrchol (er enghraifft, eich enw) neu’n anuniongyrchol (er enghraifft, gwybodaeth am eich defnydd o’n cynnyrch a’n gwasanaethau). Efallai y byddwn yn casglu’r data canlynol amdanoch chi:

  • Manylion cyswllt: eich enw, eich cyfeiriad e-bost, a’ch rhif ffôn er mwyn I ni allu cysylltu â chi ac ymateb I ymholiad a wnewch drwy ein safle neu mewn perthynas â’r cynhyrchion a’r gwasanaethau sydd gennym o bryd I’w gilydd y cytunwyd I’w darparu I chi.
  • Manylion cyfeiriad: eich enw busnes neu fasnachu, cyfeiriad bilio a/neu gyfeiriadau eraill sy’n ofynnol I’n galluogi I ddarparu ein gwasanaeth I chi.
  • Manylion eraill: rhif(au) y daliad, rhif(au) aelodaeth y cynllun, rhifau adnabod anifeiliaid. Mae’n ofynnol I ni gofnodi’r wybodaeth hon yn ôl y gyfraith.

Nid fyddwn yn gwneud cais, ac ni fyddwn yn storio unrhyw ddata personol sensitive.

Sut Rydym yn Defnyddio eich Data Personol

Rydym yn defnyddio eich data at y dibenion canlynol:

I ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau I chi rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw: Rydym yn defnyddio eich data personol I’ch derbyn chi fel cwsmer Newydd neu un sy’n dychwelyd I roi cynhyrchion a gwasanaethau I chi y gofynnwyd amdanynt yn unol â’r Telerau Masnachu.

Er mwyn cynnal ein cofnodion a gwella cywirdeb data: fel unrhyw fusnes, rydym yn prosesu data personol I mewn wrth gynnal a gweinyddu ein cofnodion mewnol. Mae hyn yn cynnwys prosesu eich data personol er mwyn sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn cael ei diweddaru’n gywir.

Er mwyn ymateb I ymholiadau, cwynion a dadlau: Rydym yn defnyddio’r data personol sydd gennym amdanoch I’n helpu I ymateb I unrhyw ymholiadau neu gwynion a waned gennych, neu ddelio ag unrhyw anghydfod a allai godi wrth I ni ddarparu ein cynnyrch a’n gwasanaethau I chi, yn y modd mwyaf effeithiol.

I ymchwilio, canfod ac atal twyll a chydymffurfio a’n rhwymedigaethau cyfreithiol: mewn rhai amgylchiadau, rydym yn defnyddio eich data personol I’r graddau sy’n ofynnol yn unig er mwyn ein galluogi I gydymffurfio a’n rhwymedigaethau cyfreithiol, gan gynnwys canfod twyll, ymchwiliad a dibenion ataliad. Gall hyn ei gwneuyn ofynnol I ni ddarparu eich data personol I asiantaethau gorfodi’r gyfraith os ydynt yn gofyn amdano.

Am ba Hyd rydym yn Cadw eich Data

Rydym yn cadw eich data personol am ddim mwy nag sy’n angenrheidiol ar gyfer y dibenion(au) y’I darparwyd are eu cyfer. Bydd hyn y mae hyn yn ei olygu yn ymarferol yn amrywio rhwng gwahanol fathau o ddata. Wrth benderfynu ar y cyfnodau cadw perthnasol, rydym yn ystyried llawer o ffactorau. Os hoffech fwy o fanylion, mae ein polisi cadw data ar gael ar gais.

Gyda Phwy rydym yn Rhannu eich Data

Mae’n bosibl y byddwn yn darparu eich data personol I’n cyflenwyr a’n darparwyr gwasanaethau, gan gynnwys cwmniau eraill yn ein grŵp, sy’n darparu gwasanaethau busnes penodol I ni ac sy’n gweithredu fel “prososwyr” o’ch data personol ar ein rhan. Yn ogystal, efallai y byddwn yn datgelu eich data personol os ydym o dan ddyletswydd I ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch, ein busnes, ein cwsmeriaid neu eraill. Mae hyn yn cynnwys, mewn achosion penodol, cyfnewid gwybodaeth gyda sefydliadau eraill at ddibenion diogelu rhag twyll.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd y data personol y byddwn yn ei gasglu gennych chi, at y dibenion a nodir uchod, yn cael ei drosglwyddoy tu allan I’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) ac mae’n bosibl na fydd gan gyrchfannau o’r fath gyfreithiau sy’n diogelu eich data personol I’r un graddau ag yn yr AEE. Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith diogelu data I ni sicrhau, pan fydd ein “proseswyr” yn trosglwyddo eich data personol y tu allan I’r AEE, y caiff ei drin yn ddiogel ac y caiff ei ddiogelu rhag mynediad, heb awfudod colled neu ddinistr anghyfreithlon, prosesu anghyfreithlon ac unrhyw brosesu sy’n anghyson a’r dibenion â nodir yn y polisi preifatrwydd hwn.

Eich Hawliau Diogelu Data

Gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd I ddiweddaru neu newid eich manylion. Efallai y byddwch hefyd yn gofyn I’ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu/ddinistrio neu gyfyngu ar ei phrosesu, ond gall hyn effeithio ar y gallu I ni ddarparu ein gwasanaethau I chi. Cysylltwch â’n Swyddog Rheoli Gwybodaeth a Data, a cheir manylion cyswllt ar ein gwefan.

Douglas Brother Ltd.
Factory Yard
Cwmann
Lampeter
SA48 8ES

Company No: 03316595
VAT No: 667188882

Office Hours:
Mon-Fri 8am-5pm
Sat 8am-12pm

01570 422310
office@douglasbros.uk